img608 685 385

AEG - warunki gwarancji - Kup sprzęt AEG i odbierz przedłużoną gwarancję

Skorzystaj z możliwości przedłużenia gwarancji na Twoje nowe urządzenia marki AEG.

Na każde zakupione w sklepie "REBLOK TK" urządzenie marki AEG udzielana jest dwuletnia gwarancja producenta z możliwością przedłużenia jeżeli towar zakupiony został w trakcie trwania akcji promocyjnej "Kup sprzęt AEG i odbierz przedłużoną gwarancję" i znajduje się na liście urządzeń objętych promocją. 
Aktualna akcja promocyjna - "Kup sprzęt AEG i odbierz przedłużoną gwarancję" trwa od 1 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Kup sprzęt AEG i odbierz przedłużoną gwarancję

Sprawdź listę produktów objętych promocją
Sprawdź listę produktów objętych promocją
Zapoznaj się z warunkami przedłużonej gwarancji
Pobierz warunki przedłużonej gwarancji
Zarejestruj urządzenie do przedłużonej gwarancji
Zarejestruj urządzenie


przydatne linki:
ZNAJDŹ AUTORYZOWANY SERWIS
ZAREJESTRUJ SWOJE URZĄDZENIE
POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI


 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 Electrolux Poland Sp. z o.o. (AEG-Electrolux) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie - w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem - do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.

 1. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
 2. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
 3. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
 4. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  c. uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, np. przepięcia w sieci elektrycznej,wyładowania atmosferycznego, powodzi,
  d. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji Electrolux Poland,
  e. części z natury łatwo zużywalnych, takich jak: Żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  f. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu,
  g. przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty serwisu.
 6. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
 7. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracany sprzęt musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 8. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
 9. Electrolux Poland nie ponosi Żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
 10. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
 11. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 12. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy. 

"Nasza usługa naprawy obejmuje przygotowanie wizyty serwisowej (tzn. umówienie terminu wizyty

serwisowej), wykonanie usługi naprawy oraz późniejsze badanie opinii (tzn. przeprowadzenie ankiety dotyczącej

zadowolenia klienta z wykonanej usługi naprawy). W celu przygotowania wizyty i przeprowadzenia późniejszego

badania opinii my i/lub nasi dostawcy usług i partnerzy skontaktujemy się z klientem, który wezwał serwis za

pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie. Dane osobowe uzyskane od klienta w związku

z wizytą serwisową będą przetwarzane zgodnie z polskim prawem o ochronie danych osobowych. Proces badania

opinii jest integralną częścią naszej umowy o świadczenie usług i pozwala upewnić się, że usługa naprawy spełnia

stosowne wymagania oraz umożliwia podjęcie dalszych działań naprawczych, gdy uzna się je za konieczne na

podstawie opinii klientów." 


"Kup sprzęt AEG i odbierz przedłużoną gwarancję" - urządzenia objęte promocją


Piekarniki: BSK892330M , BSK882320M , BSE782320B , BSK782320M , BSE774220B , BPK842320M , BPE742320B , BPK742320M , BPK556320M , BCK556350M , BCE556350B , BEB331110M , KSK792220M , KMK861000M , KME761000B

Płyty grzewcze: IDK84451IB , IAE84881FB , IAE84851FB , IKE96654FB , IAE74841FB , IPE84531FB , IKE85471FB , IPE74541FB , IKE85441IB , IKE85441FB , IKE64471FB , IKE74451FB , IKE64450FB , IKE74441FB , IKE74441IB , IKE64441IB , IKE64441FB , IKB64410FB , IKB64301FB , HC452401EB , IKB32200NB , HC412001GB , HC452021EB , HKB64540NB , HGB64301UM , HKB64440NB , HG654421UM , HG654550SY 

Okapy: DDE5980G , DVB5960HB , DVB4850B , DVB4850M , DBB4950M , DBB3650M , DPB5650M , DGB1522S 

Kuchenki mikrofalowe: KMK821000M , KMR721000B , KMK721000M , KME525000B , MBE2658DEM , MBE2658SEM , MBB1756SEM , MSB2547D-M 

Ekspresy do kawy: KKK994500M , KKK884500M , KKE884500B 

Szuflady: KDK911423M , KDK911424M , KDE911424B , KDK911422M , KDE911422B 

Lodówki i zamrażarki: SCE81935TS , SCE81926TS , SCE81826TF , SCE81824TS , SCE81816TS , SCE81816ZF , SCE81821LC , SCB61821LF , SCB61824LF , SFE81826ZC , SKE81826ZC , SFB58211AF , ABE81816NC , ABB68211AF  

Chłodziarki na wino / winiarki: KWK884520M , SWB66001DG , SWB63001DG , SWB61501DG 

Zmywarki: FEE83716PM , 60 FSK93807P , FSK93800P , FSE63807P , FSK83727P , FSK83717P , FSK93705P , FSE83716P , FSE73700P , FSE63717P , FSE72710P , FSK53627Z , FSE53920Z , FEE63400PM , FSE83400P , FSE62400P