img608 685 385

BERG - warunki gwarancji

Firma TRES Sp. z o.o. jest gwarantem produktów sprzedawanych pod marką BERG oraz 
winiarek Avintage, Climadiff i La Sommeliere zakupionych w sklepie REBLOK.

    Warunki gwarancji - zlewozmywaki stalowe BERG

    


link do rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego


 WARUNKI GWARANCJI - BATERIE KUCHENNE

1. Producent zapewnia szczelność i poprawne działanie korpusu baterii, na którą jest wystawiona karta gwarancyjna, w okresie 5 lat od daty sprzedaży. Producent oferuje 5-letnią gwarancję na sprawne działanie głowicy ceramicznej baterii i 2-letnią gwarancję na pozostałe elementy baterii (tj. głowice termostatyczne, przełączniki natrysku, uszczelnienia, powierzchnię dekoracyjną, korki automatyczne, zestawy mocujące, węże natryskowe, węże połączeniowe/przyłączeniowe, słuchawki prysznicowe, wyciągane wylewki, aeratory) pod warunkiem spełnienia poniższych warunków z zastrzeżeniem pkt. 7.
2. Zgłoszenia reklamacyjne o nieprawidłowościach w działaniu lub uszkodzeniach baterii wynikłe z wadliwości funkcjonowania urządzenia, ujawnione w okresie gwarancji, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Producent dokona naprawy w możliwie krótkim czasie, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, jeśli naprawa okaże się skomplikowana.
3. Aby skorzystać z gwarancji osoba do niej uprawniona powinna posiadać wypełnioną kartę gwarancyjną i czytelny, jednoznacznie identyfikujący producenta i produkt dowód zakupu (z datą sprzedaży i pieczątką sprzedawcy). Zgłoszenie reklamacji produktów zamontowanych wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są przyjmowane droga elektroniczną w formie formularza dostępnego na stronie www.berg-agd.pl.
4. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany baterii na nową, wolną od wad w przypadku:
" stwierdzenia wady fabrycznej urządzenia niemożliwej do usunięcia,
" nie usunięcia usterki, pomimo dokonania trzech napraw w okresie gwarancji.
Wybór drogi załatwienia reklamacji (wymiana/naprawa/wizyta serwisanta) należy do Producenta. W przypadku, gdy Producent nie dysponuje produktem identycznym z zakupionym przez Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo wymiany wadliwego produktu na podobny z aktualnej oferty firmy, zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny reklamowanemu wyrobowi.
5. W przypadku wymiany baterii na nową, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowej baterii. Jeżeli podczas naprawy gwarancyjnej wymienione zostały części baterii to okres gwarancji rozpoczyna się ponownie tylko dla części wymienionych.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji, takich jak: bieżąca konserwacja (np. czyszczenie aeratorów, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z "Instrukcją montażu, użytkowania i konserwacji baterii Berg" ).
7. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne powierzchni lub części składowych baterii powstałe podczas transportu, magazynowania, podłączania i napraw baterii;
b) uszkodzenia nie wynikające z wad fabrycznych;
c) uszkodzenia powstałe w skutek korozji lub nieprawidłowego montażu(w tym montażu baterii przy użyciu innych części, np. wężyków dopływowych i zestawów mocujących, niż załączonych w oryginalnym opakowaniu);
d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania i konserwacji (szczegóły podane są w "Instrukcją montażu, użytkowania i konserwacji baterii Berg");
e) uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnych przeróbek;
f) uszkodzenia spowodowane obecnością zanieczyszczeń w wodzie lub w przewodach sieci wodociągowej, w tym uszkodzenia wynikające z ponadnormatywnej twardości wody ( bateria powinna być odpowiednio serwisowana w zakresie odkamieniania, jeśli twardość używanej wody ponadnormatywna).
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużycie części i elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji.
8. Powierzchnie chromowane i barwne nie powinny nosić śladów uszkodzeń spowodowanych niefachowym montażem, nieodpowiednim użytkowaniem, bądź czyszczeniem niewłaściwymi środkami. Niewłaściwy montaż, stosowanie do konserwacji lub czyszczenia środków zawierających kwas, alkohol, podchloryn sodu, podchloryn potasu, środków żrących, ściernych, wybielaczy lub rozpuszczalników powoduje uszkodzenie powierzchni baterii i utratę gwarancji na powłoki zewnętrzne. Niewielkie zabrudzenia powierzchni zaleca się myć wodą z mydłem, a miejsca pokryte osadem z kamienia - roztworem wodnym octu spożywczego w stosunku 1:1.
9. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej i kompletności baterii w trakcie zakupu. W przypadku późniejszego zgłoszenia uszkodzeń powierzchni lub braków reklamacja nie zostanie uwzględniona.
10. Bateria winna być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji produktu, Nabywca winien zasięgnąć porady Punktu Serwisowego. Jakiekolwiek naprawy produktu dokonane przez osoby inne niż Punkt Serwisowy powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie.
12. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Nabywca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem produktu Punktowi Serwisowemu, jego naprawą bądź przejazdem pracowników Punktu Serwisowego do miejsca, w którym produkt będzie naprawiany.
13. Wadliwy produkt dostarczany przez Nabywcę Punktowi Serwisowemu winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami transporcie.
14. W związku z możliwością występowania zanieczyszczeń w wodzie mogących spowodować uszkodzenie elementów baterii konieczne jest zastosowanie zaworków kątowych z filtrem w miejscu przyłączenia wężyków baterii stojącej do instalacji, bądź uszczelek z sitkami do baterii ściennych. Brak zamontowanych filtrów siatkowych zwalnia Producenta z odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia baterii lub jej elementów spowodowane dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza.
15. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi całość wraz z załączoną "Instrukcją montażu, użytkowania i konserwacji baterii Berg".
16. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancji, "Instrukcją montażu, użytkowania i konserwacji baterii Berg" przed zakupem i przestrzegania zawartych w niej zapisów pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. Dokumenty dostępne są do pobrania ze strony www.berg-agd.pl.
17. W przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych przez pracowników serwisu w miejscu zainstalowania baterii Klient zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do baterii umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jej naprawy. Usunięcie wszelkiego rodzaju zabudów lub barier uniemożliwiających wykonanie czynności naprawczych przez pracownika serwisu jest obowiązkiem użytkownika i na użytkowniku ciążą ewentualne koszty z tym związane. Niespełnienie tego warunku powoduje utratę praw wynikających z niniejszej gwarancji.
18. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaniedbania, uszkodzenia, niewłaściwej instalacji lub użytkowania w warunkach niezgodnych z zalecanymi.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
20. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
UWAGA: Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności konserwacyjnych: konserwacja głowicy, konserwacja słuchawki, konserwacja przełącznika, konserwacja wylewki. Czynności te nie są objęte zakresem usług gwarancyjnych i nie są zaliczane do limitu napraw, stanowiących podstawę do wymiany baterii na nową. Użytkownik baterii jest zobowiązany do okresowej kontroli stanu technicznego połączeń doprowadzających wodę.

Pobierz PDF - warunki gwarancji na baterie kuchenne BERG


WARUNKI GWARANCJI - ZLEWOZMYWAKI STALOWE

1. Gwarancja udzielana jest przez Tres spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krakowskiej 61B, 70-017 Szczecin, Polska, zwana dalej Gwarantem.
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie dla produktów (towarów) marki BERG znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana:
a. Konsumentowi, czyli osobie fizycznej, która dokonała zakupu towaru w swoim imieniu bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
b. osobie prawnej, fizycznej oraz jednostce organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała zakupu towaru w ramach prowadzonej swojej działalności gospodarczej pod warunkiem dokonywania regularnych (min. jeden raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osoby uprawnione.

Zakres gwarancji

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady następujących produktów oraz elementów zakupionego towaru:
a. dla elementów ze stali nierdzewnej:
? zachowanie koloru;
? zachowanie wymiaru w granicach tolerancji określonych normami;
b. dla pozostałych elementów:
? trwałość części mechanicznych (osprzętu, akcesoriów zakupionych w komplecie), jeśli przedwczesne zużycie nie spowodowane jest wadliwą eksploatacją
bądź nieprawidłowym montażem.
Zlewozmywaki stalowe są przeznaczone do użytku prywatnego, a nie przemysłowego.
4. Gwarancja traci ważność w przypadku nie zastosowania się do wszystkich zapisów niniejszej karty gwarancyjnej, zapisów instrukcji montażu i pielęgnacji produktu. Dotyczy to również przeprowadzenia napraw przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta.
5. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych powierzchni towaru,
b) uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania, konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją towaru, sztuką budowlaną i z przeznaczeniem, samodzielnych przeróbek,
c) uszkodzeń towaru powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub jej zasolenie i osady wapienne,
d) towarów niepełnowartościowych zakupionych po obniżonej cenie, produktów pochodzących z ekspozycji oraz towarów niekompletnych
e) części zużywających się, np. uszczelek, elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji.

Termin gwarancji

6. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat licząc od daty sprzedaży towaru.

Zgłaszanie reklamacji

7. Reklamacje towaru mogą być zgłaszane w następujący sposób:
a. w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz zgłoszenia, zamieszczony na stronie http://www.berg-agd.pl/serwis-i-pomoc-techniczna/,
b. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres Działu Serwisu Gwaranta - tres@tres.net.pl 
8. W przypadku reklamacji składanych w formie wskazanej w pkt. 7 b reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę zgłoszenia reklamacji do Gwaranta, dane osobowe klienta (imię i nazwisko, adres klienta, adres zamontowania produktu, tel. kontaktowy, e-mail), kod i nazwę reklamowanego produktu, datę i numer dowodu zakupu, opis uszkodzenia. Klient
zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z art.23 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.07.1997.
9. Kupujący przed zgłoszeniem reklamacji jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada nie wynika z nieodpowiedniego montażu, przechowywania, użytkowania, czy konserwacji produktu.

Rozpoznanie reklamacji

10. Gwarant ustosunkuje się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego dla wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie do 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpiła później.
11. Gwarant zobowiązuje się do sprawnego i szybkiego usunięcia usterki poprzez naprawę, wymianę towaru lub wymianę elementu towaru, w przypadku reklamacji zasadnej w terminie do 30 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, wzależności od tego,
która z tych czynności nastąpiła później. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Gwaranta, z tym, że wymiana produktu na nowy, wolny od wad może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu niemożliwej do usunięcia.
12. W przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje produktem identycznym z zakupionym przez Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo wymiany wadliwego produktu na podobny z aktualnej oferty firmy, zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny do zakupionego towaru lub prawo zwrotu gotówki. Zwrot gotówki możliwy jest jedynie za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu produktu, po uprzednim dokonaniu zwrotu produktu przez Kupującego do Gwaranta. W takim przypadku wyboru sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Gwarant.
13. W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowego produktu.Wprzypadku naprawy lub wymiany elementu produktu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy lub wymiany liczony od daty przyjęcia reklamacji przez Gwaranta, wyłącznie, jeśli naprawa wynikała z reklamacji zasadnej. Wymienione elementy produktu lub produkt wymieniony przechodzą na własność Gwaranta.
14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji, takich jak: bieżąca konserwacja (np. czyszczenie powierzchni właściwymi środkami), do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z "Instrukcją montażu i pielęgnacji". Użytkownik produktu jest zobowiązany do okresowej kontroli stanu technicznego, bieżącego czyszczenia i konserwacji.

Informacje dodatkowe

15. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie wchwili produkcji i została zgłoszona do reklamacji niezwłocznie.
16. Gwarant ponosi koszty transportu lub przesyłki do lub od Gwaranta, kosztów montażu i demontażu wyłącznie w przypadku wcześniejszej zgody Gwaranta na poniesienie takich kosztów.
17. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji składający reklamację pokryje wszelkie koszty Gwaranta związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z umowy gwarancji w kwocie żądanej iuzasadnionej przez Gwaranta, oile obowiązek ich zapłaty powstanie w wyniku orzeczenia właściwego sądu powszechnego w toku stosownego
postępowania sądowego.
18. W przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych przez pracowników serwisu Gwaranta w miejscu zainstalowania produktu klient zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jego naprawy.
19. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobu podyktowanych postępem technologicznym i walorami estetycznymi bez uprzedniego powiadomienia.
20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 Pobierz PDF - warunki gwarancji na zlewozmywaki stalowe BERG


WARUNKI GWARANCJI ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

1. Tres sp. z o.o. jako GWARANT udziela 10 lat gwarancji na granitowe zlewozmywaki marki BERG , obejmującej korpus zlewozmywaka, z wyłączeniem armatury przelewowo odpływowej oraz akcesoriów stanowiących komplet ze zlewozmywakiem - np. korka automatycznego. Na armaturę przelewowo odpływową i akcesoria Gwarant udziela 1 roku gwarancji.
2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym - rysy, pęknięcia itp. Uszkodzenia mechaniczne, wgniecenia oraz wszystkie inne mające widoczne znamiona powstania w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu, konserwacji, pielęgnacji w tym pozostałości po silnie barwiących resztkach pokarmu lub napojów nie usuniętych od razu po powstaniu - NIE podlegają warunkom 10-letniej gwarancji. Przez niewłaściwe użytkowanie
rozumie się również kontakt z bardzo gorącymi patelniami (należy używać trójnogu lub podkładki).
3. Zlewozmywaki BERG przeznaczone są do użytku tylko i wyłącznie w gospodarstwie domowym.
4. Gwarancja ważna jest tylko wraz z wypełnioną oryginalna karta gwarancyjną wydaną przez TRES sp. z o.o. podpisaną i opieczętowaną wraz z dołączonym dowodem zakupu (FV lub paragonem fiskalnym).
5. Każda reklamacja z opisem wady zlewozmywaka musi być zgłoszona na piśmie i zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia należy składać na stronie www.berg-agd.pl w zakładce: Serwis i pomoc techniczna.
6. W momencie uznania reklamacji gwarant zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad, bądź w wypadku braku możliwości wymiany na identycznych model w tym samym kolorze - zaproponowany zostanie model najbardziej zbliżony co do kształtu i koloru reklamowanego zlewozmywaka, wyrobu tego samego producenta.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane z dojazdem i przystąpieniem do zgłoszenia pokryje zgłaszający.

 Pobierz PDF - warunki gwarancji na zlewozmywaki granitowe BERG


WARUNKI GWARANCJI OKAPY KUCHENNE

1. Tres sp. z o.o. jako GWARANT udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Użytkownika oryginalnego dowodu zakupu oraz podbitą przez sprzedawcę kartę gwarancyjną.
3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady fabryczne sprzętu, zostaną bezpłatnie usunięte w terminie: - 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez Użytkownika towaru;
- 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone przez formularz reklamacyjny dostępny na www.berg-agd.pl,
- 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez sklep, w którym dokonano zakupu lub w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych.
5. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
6. Użytkownikowi w okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku niemożności dokonania naprawy. Decyzję taką podejmuje Dział Serwisu i Reklamacji TRES Sp. z o.o. Wymiany sprzętu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym dokonano zakupu sprzętu.
7. Gwarant ma prawo odmówić wymiany sprzętu, o której mowa w punkcie 6 w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych świadczących o nieprawidłowym użytkowaniu bądź konserwacji urządzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje : - uprawnienia do żądania wykonania czynności, za które zgodnie z instrukcją obsługi odpowiedzialny jest użytkownik, w tym: instalacji i podłączenia urządzeń, konserwacji oraz regulacji urządzeń, - usterek powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niedbalstwa, a także uszkodzeń powstałych przez dostanie się zanieczyszczeń lub ciał obcych do środka urządzenia, - uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych (skoki napięcia, wyładowania atmosferyczne).
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku: - samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upoważnione, - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub eksploatacji urządzenia.
10. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Na sprzęt zakupiony na fakturę w związku z prowadzoną przez nabywcę działalnością gospodarczą, Gwarant udziela gwarancji 6 miesięcznej.
11. W okresie gwarancji nabywca zobowiązany jest zachować nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z wypełnieniem. W szczególnych przypadkach konieczne jest odesłanie sprzętu do producenta. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzętu na czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, a ryzyko uszkodzenia ponosi Klient.
12. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego , w szczególności, gdy nie wystąpiła wada sprzętu lub zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzętu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Nabywcy uzasadnienie zajętego stanowiska. W takiej sytuacji użytkownikowi służy prawo do dokonania naprawy za odpłatnością stosowną do wykonywanych czynności.
13. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
14. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Pobierz PDF - warunki gwarancji na zlewozmywaki granitowe BERG