img608 685 385

BOSCH-SIEMENS warunki gwarancji, karta gwarancyjna

Firma B/S/H Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. jest gwarantem urządzeń marki
BOSCH i SIEMENS na terenie Polski.

Wszelkie zapytania lub zgłoszenia reklamacyjne należy rejestrować w Centrali Serwisu Fabrycznego w Warszawie poprzez złożenie zapytania na stronie internetowej producenta lub telefonicznie na numer infolini 801 191 534 czynny od pn.-pt. w godzinach 9:00-17:00.

przydatne linki:
ZNAJDŹ AUTORYZOWANY SERWIS - BOSCH
ZNAJDŹ AUTORYZOWANY SERWIS - SIEMENS
POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI BOSCH
POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI SIEMENS

 

Na wypadek zagubienia karty gwarancyjnej, poniżej mogą Państwo pobrać i wydrukować skan takiej karty.

 Pobierz kartę gwarancyjną BOSCH   Pobierz kartę gwarancyjną SIEMENS

 

WARUNKGI WARANCJI

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w Al. Jerozolimskich 189, 02-222 Warszawa (dalej BSH) gwarantuje sprawne

działanie sprzętu w okresie 24 m-cy od daty wydania sprzętu kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Rzeczpospolitej

Polski przez fabryczny lub autoryzowany serwis (dalej, Warsztat Serwisowy) według poniżej podanych zasad:

1. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu reklamowanego sprzętu. Zgłoszenie wady sprzętu na podstawie niniejszej gwarancji

powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady.

2. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,

3. Warsztat Serwisowy dokona naprawy w ciągu 14 dni (roboczych) od otrzymania reklamowanego sprzętu, jeżeli klient wraz ze zgłoszeniem reklamacji

sprzętu do Warsztatu Serwisowego dostarczy reklamowany sprzęt.

4. Jeżeli klient wraz ze zgłoszeniem reklamacji sprzętu do Warsztatu Serwisowego nie dostarczy reklamowanego sprzętu, Warsztat Serwisowy dokona naprawy w ciągu 21 dni (roboczych) od otrzymania zgłoszenia reklamacji pod warunkiem, że klient dostarczy reklamowany sprzęt w ciągu 7 dni (kalendarzowych) od zgłoszenia reklamacji do Warsztatu Serwisowego. Jeśli klient nie dostarczy reklamowanego sprzętu do Warsztatu Serwisowego w ciągu 7 dni (kalendarzowych), termin dokonania naprawy przez warsztat Serwisowy będzie liczony od dnia dostarczenia reklamowanego sprzętu do Warsztatu Serwisowego zgodnie z pkt. 4 powyżej.

5 Termin usunięcia wady, (o którym mowa w pkt. 4 i 5 powyżej) może być wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych, w każdym razie nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku Warsztat Serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej w związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poda nowy termin usunięcia wady.

6. Okres gwarancji reklamowanego sprzętu przedłuża się o czas, w ciągu, którego w skutek wady sprzętu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać, tj. o liczbę dni od dnia zgłoszenia reklamacji w Warsztacie Serwisowym (zgodnie z pkt. 4 i 5 powyżej) do wydania klientowi naprawionego sprzętu przez Warsztat Serwisowy plus dodatkowe 30 dni. W przypadku, gdy reklamowany sprzęt jest zainstalowany na stale w miejscu używania, termin ten jest liczony od dnia poświadczenia przez klienta gotowości udostępnienia reklamowanego sprzętu do dnia wykonania naprawy gwarancyjnej (jeżeli naprawa musi być dokonana w Warsztacie Serwisowym - do dnia odebrania naprawionego sprzętu przez klienta) plus dodatkowe 30 dni.

7. Reklamowany sprzęt zainstalowany na stale w miejscu używania jest naprawiany u użytkownika w uzgodnionym dniu, a jeżeli naprawa musi byi dokonana w Warsztacie Serwisowym, w uzgodnionym dniu iest odbierany przez Warsztat Serwisowy i dostarczany po naprawie transportem i na koszt Warsztatu Serwisowego.

8. W przypadku naprawy reklamowanego sprzętu w miejscu używania, klient powinien zapewnić miejsce i warunki do naprawy sprzętu.

9. Niniejsza gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi reklamowanego sprzętu, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt.

10. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzi się niezgodność montażu reklamowanego sprzętu z wydaną, przez producenta instrukcję obsługi sprzętu i wynikają z tego faktu dodatkowe koszty demontażu, te dodatkowe koszty powstałe w związku z koniecznością demontażu nieprawidłowo zamontowanego sprzętu pokrywa klient. W takim przypadku, przed podjęciem prac na koszt klienta, przedstawiciel Warsztatu Serwisowego poinformuje klienta o wysokości kosztów z tytułu demontażu nieprawidłowo zamontowanego sprzętu i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu zgody klienta na obciążenie go dodatkowymi kosztami.

11. W przypadku zgłoszenia wady, która nie jest objęta gwarancję, klient pokrywa koszty usługi naprawy według cennika Warsztatu Serwisowego. W takim przypadku, przed podjęciem prac naprawczych na koszt klienta, przedstawiciel Warsztatu Serwisowego poinformuje klienta o wysokości kosztów i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu zgody klienta.

12. Gwarancję nie są obleje:

a) urządzenia eksploatowane poza warunkami indywidualnego gospodarstwa domowego,

b) urządzenia zakupione na fakturę w związku z prowadzona przez nabywcę działalnością gospodarcza,

c) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady,

d) uszkodzenia i wady sprzętu wynikłe na skutek

- niezgodnego z instrukcją obsługi używania, przechowywania lub konserwacji sprzętu,

- działania instalacji domowej niespełniającej wymogów technicznych dla sprzętu określonych w instrukcji obsługi sprzętu,

- stosowania przy eksploatacji sprzętu materiałów eksploatacyjnych, jak proszki do prania i zmywania, sól regeneracyjna, nabłyszczacze, środki czyszczące

i konserwujące nieodpowiednie naczynia, nieprzeznaczonych dla sprzętu( zgodnie z instrukcją obsługi),

- nieprzestrzegania zaleceń producenta (podanych w instrukcji obsługi) w zakresie współpracy sprzętu z wodą o odpowiednim stopniu twardości, przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia, temperatury i przepływu,

- samowolnych, dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie inne niż Warsztat Serwisowy, napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych sprzętu, usunięcia plomb,

e) części szklane i żarówki oświetlenia,

f) usterki sprzętu, która zgodnie z instrukcja obsługi reklamowanego sprzętu, użytkownik może naprawić sam.

1 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji nieobjętej gwarancją, Warsztat Serwisowy obciąża klienta kosztami naprawy reklamowanego sprzętu. W takim przypadku przed rozpoczęciem naprawy, Warsztat Serwisowy powiadomi klienta o wysokości koszów naprawy sprzętu w zakresie wady nieobjętej gwarancją i podejmie się naprawy po uzyskaniu zgody klienta.

14 Montażu sprzętu wymagającego fachowego podłączenia do sieci elektrycznej, wodocięgowej, kanaliacyjnej lub gazowej, dokonywać mogą wyłącznie osoby uprawnione, pod rygorem utraty uprawnie6 gwarancyjnych.

1 5. W przypadku stwierdzenia, przez Warsztat Serwisowy wymieniony na karcie gwarancyjnej, braku możliwości naprawy sprzętu lub wielokrotności (tj. więcej niż jednej) napraw tego samego istotnego elementu, klientowi przysługuje prawo do wymiany reklamowanego sprzętu na nowy sprzęt, wolny od wad. Informacji, co do sposobu wymiany udziela Warsztat Serwisowy.

1 6. Sprzęt należy przyłączać do gniazdka z bolcem uziemiającym. Nie dotyczy urządzeń w II klasie izolacji.

1 7. Gwarancji udziela się od daty wydania urządzenia udokumentowanej dowodem zakupu. Dowód zakupu winien zawierać:

a) datę zakupu,

b) symbol urządzenia.