img608 685 385

Electrolux - warunki gwarancji - Twoja Kuchnia z Przedłużoną Gwarancją

Skorzystaj z możliwości przedłużenia gwarancji na Twoje nowe urządzenia marki Electrolux.

Na każde zakupione w sklepie "REBLOK TK" urządzenie marki Electrolux udzielana jest dwuletnia gwarancja producenta z możliwością przedłużenia jeżeli towar zakupiony został w trakcie trwania akcji promocyjnej "Twoja Kuchnia z Przedłużoną Gwarancją" i znajduje się na liście urządzeń objętych promocją.
Aktualna akcja promocyjna - "Twoja Kuchnia z Przedłużoną Gwarancją" trwa od 1 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Kup sprzęt Electrolux i odbierz przedłużoną gwarancję

Sprawdź listę produktów objętych promocją
Sprawdź listę produktów objętych promocją
Zapoznaj się z warunkami przedłużonej gwarancji
Pobierz warunki przedłużonej gwarancji
Zarejestruj urządzenie do przedłużonej gwarancji
Zarejestruj urządzenie


 przydatne linki:
ZNAJDŹ AUTORYZOWANY SERWIS
ZAREJESTRUJ SWOJE URZĄDZENIE
POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI


OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie - w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem - do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.

 1. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
 2. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
 3. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
 4. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  c. uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, np. przepięcia w sieci elektrycznej,wyładowania atmosferycznego, powodzi,
  d. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji Electrolux Poland,
  e. części z natury łatwo zużywalnych, takich jak: Żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  f. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu,
  g. przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty serwisu.
 6. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
 7. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracany sprzęt musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 8. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
 9. Electrolux Poland nie ponosi Żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
 10. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
 11. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 12. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy. 

"Nasza usługa naprawy obejmuje przygotowanie wizyty serwisowej (tzn. umówienie terminu wizyty

serwisowej), wykonanie usługi naprawy oraz późniejsze badanie opinii (tzn. przeprowadzenie ankiety dotyczącej

zadowolenia klienta z wykonanej usługi naprawy). W celu przygotowania wizyty i przeprowadzenia późniejszego

badania opinii my i/lub nasi dostawcy usług i partnerzy skontaktujemy się z klientem, który wezwał serwis za

pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie. Dane osobowe uzyskane od klienta w związku

z wizytą serwisową będą przetwarzane zgodnie z polskim prawem o ochronie danych osobowych. Proces badania

opinii jest integralną częścią naszej umowy o świadczenie usług i pozwala upewnić się, że usługa naprawy spełnia

stosowne wymagania oraz umożliwia podjęcie dalszych działań naprawczych, gdy uzna się je za konieczne na

podstawie opinii klientów."


"Twoja Kuchnia z Przedłużoną Gwarancją" - urządzenia objęte promocją


Piekarniki: KOAAS31CX , KOAAS31WT , KOAAS31WX , KOEAP31WT , KOBBS31X , KOCBP31X , EOB8S31Z , EOC8P31Z , KOE8P81Z , KOBCS31X , EOB7S31V , EOB7S31Z , KOEBP31X , EOE8P31V , EOE7P31Z , KOECC31X , KOCDH71X , KODDP71X , EOE7C31V , EOE7C31Z , EOD6C71V , KODEC75X , EOD6C71Z , EOD5C71Z , KODEC70X , KODEH70X , EOF5C50V , KOFGH70TX , EZF5C50Z , EZF5C50V , KVBAS21WX , KVLAE00WT , KVLBE00X , EVL8E00Z , KVKBE00X , KVKDE40X , EOB6220AOV , EOB6220AOR , EOA3454AAX , Strona 9 z 14 EOB3450AAX , EOB3400BOR , EZB3410AOX

Kuchenki mikrofalowe: EVK8E00V , EVK8E00Z , EVK6E40Z , LMS4253TMW , LMS4253TMK , LMS2203EMX , LMSD253TM 

Płyty grzewcze: EHF6547FXK , EHF6343FOK , EHF16240XK , EIS6648 , EIV9467 , EIV8457 , EIS7548 , EIS84486 , EIP8146 , EIP8146I , EIV835 , EIS8134 , EIS82449 , EIV83443BW , EIS6448 , KIV64463I , EIV654 , KIV64463 , EIV64440BS , CIV644 , EIS62449 , EIV734 , EIV744 , EIV63440BW , EIS62443 , EIV63440BS , EIV634 , LIR60430BW , CIR60430CB , EGD6576NOK , EIT61443B , CIT60430 , LIR60433 , EHH3320NVK , EHH3920BVK , EGC3322NVK , Strona 10 z 14 EHF3920BOK , KGG7538K , KGG6438K , KGG7536K , EGG6436W , KGG6436S , EGG6426SK , EGG6407K , KGU64361X , KGS7566SX , EGH6349BOX , EGH6343RON , EGH6343ROR , EGS6436RK , KGS6436BX , EGS6436WW , KGS6424BX 

Ekspresy do kawy: KBC65T , KBC65X , KBC65Z 

Chłodziarki do wina: ERW1573AOA , ERW0673AOA , ERW0273AOA 

Szuflady: KBV4X , KBV4T , KBD4T , KBD4X , KBD4Z 

Okapy: KFIA19R, KFIB19X, KFTB19X, LFV619K, LFV616K, LFV218W, EFV90657OK, EFG90563OX, LFG719X, LFG716X, EFG60563OX, EFC226V, EFC226R, LFP539X, LFP536X, EFC216C, EFF60560OX, Strona 11 z 14 EFC216R, LFP516X, EFP60460OX, LFG225S, LFC319X, LFP316S, LFP216S, LFU216X, LFU215X 

Lodówki: ENN3074EFW , ENN3054EOW , ENG2854AOW , ENN7854COW , ENN2874CFW , ENN13153AW , ENN2852ACW , ENN2853COW , ENN2841AOW , ENN2812COW , ENN2821AJW , ENN2801BOW , ENN2800AJW , ENN2300AOW , EJN2301AOW , RC3215AOW , ERN3213AOW , ERN2001BOW , ERN2201BOW , ERN1200FOW , ERN1300AOW , ERN1300FOW , ERN1400AOW , EUN2244AOW , EUN1000AOW , EUN1100FOW

Zmywarki: ESI8730RAX , ESI8550ROX , ESI5545LOX , KECA7300L , ESL7845RA , KEGA9300L , KEGB7320L , ESL8820RA , KESB9310L , ESL7721RA , KESB7200L , ESL8350RA , KEQC7300L , EEM648310L , ESL8346RO , ESL7345RA , ESL5360LA , EEQ47210L , ESL5343LO , KESD7100L , ESL5205LO , ESI4501LOX , ESL4655RA , ESL4583RA , ESL4510LA , ESL2500RO , ESL74201LO