img608 685 385

Schock - warunki gwarancji

Schock gwarantuje twardość i długowieczność swoich produktów potwierdzoną certyfikatami DIN13310 i DIN EN438-2 Niemieckiego Instytutu Norm.

Firma Schock nieustannie udoskonala swoją technologię produkcji dlatego zlewozmywaki Schock są wyjątkowo twarde, odporne na uderzenia, zadrapania i zarysowania oraz na działanie wysokich i niskich temperatur. Stosując się do zaleceń producenta w zakresie czyszczenia i pielęgnacji, Państwa zlewozmywak zawszse bądzie wyglądał jak w dniu zakupu. Środki do pielęgnacji dostępne są w Naszym sklepie >>> Akcesoria>czyszczenie i pielęgnacja.

Z serwisem mogą się Państwo kontaktować:

zadzwoń do serwisutelefonicznie po numerem 660 990 909
wyślij email
lub wysyłając wiadomość na adres serwis@cci.com.pl


 WARUNKI GWARANCJI

1. Poniżej wskazane określenia zawarte w Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
a) "Gwarancja" oznacza prawa oraz obowiązki wynikające z niniejszej Karty Gwarancyjnej oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
b) "Karta Gwarancyjna" oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji;
c) "Produkt" oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenie wolne od wad, które uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Produktu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
d) "Gwarant" oznacza CCI Sp. z o.o. z siedziba w Długołęce, ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków
e) "Punkt Serwisowy" oznacza autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowy, którego nazwa, adres oraz telefon zostały zamieszczone na stronie internetowej www.cci.com.pl.
f) "Sprzedawca" oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Produktu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
g) "Siła Wyższa" oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant lub Punkt Serwisowy dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Produktu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie maja wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
h) "Naprawa" oznacza czynności zmierzające do usunięcia wady Produktu objętej Gwarancja wykonane przez Punkt Serwisowy na podstawie jednego zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Produktu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacja oraz konserwacja Produktu przewidzianych w jego instrukcji obsługi,
i) "Uprawniony z Gwarancji" oznacza osobę, która nabyła Produkt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Produktu posiadającego Kartę Gwarancyjna, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji. 
2. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Produktu w następującym zakresie:
- 60 miesięcy na korpus zlewozmywaka. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy tylko udowodnionych wad strukturalnych materiału.
- 24 miesiące. na pozostałe elementy zlewozmywaka takie jak odpływ, syfon i akcesoria.
- 60 miesięcy na sprawność głowicy ceramicznej baterii
- 24 miesiące na trwałość powłoki wykończeniowej baterii
- 12 miesięcy na trwałość uszczelniaczy korpusu baterii
- 12 miesięcy na pozostałe elementy baterii takie jak wylewka i węże baterii
Gwarant udziela gwarancji od daty sprzedaży produktu wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy Produktu na adres e-mail: serwis@cci.com.pl, o którym mowa poniżej w punkcie 4, i kończący się w dniu zakończenia Naprawy. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo
od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Produktu wolnego od wad lub dokonania ostatniej Istotnej Naprawy Produktu.
4. Konieczność dokonania Naprawy Produktu winna zostać zgłoszona na adres e-mail: serwis@cci.com.pl .
Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem Gwarant wskaże Uprawnionemu z Gwarancji Punkt Serwisowy, który dokona oględzin Produktu a w przypadku uznania zgłoszenia za uzasadnione ewentualnej naprawy lub wymiany Produktu na nowy wolny od wad.
5. Punkt Serwisowy, wskazany jako właściwy dla rozpatrzenia zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy będzie właściwy dla odebrania, Naprawy oraz dostarczenia Produktu w ramach czynności związanych z usunięciem wady objętej Gwarancją, podjętych na podstawie tego zgłoszenia. Zgłoszenie się serwisanta (rozumiane jako fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania Produktu) nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.
6. Naprawa wad Produktu objętego Gwarancja nastąpi w terminie 30 dni od daty uznania za zasadne zgłoszenia przez Uprawnionego z Gwarancji konieczności dokonania Naprawy. Usuniecie wad Produktu objętych Gwarancja będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez Punkt Serwisowy Produktu podlegającego Naprawie.
7. Gwarant, Sprzedawca oraz Punkt Serwisowy nie będą ponosili odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Produktu podlegającego naprawie jeżeli opóźnienie w tym zakresie będzie spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem Uprawnionego z Gwarancji.
8. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Produktu przez Punkt Serwisowy jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej serie i numer Gwarancji, nazwę i model Produktu, datę sprzedaży Produktu, nazwę Sprzedawcy, datę wystawienia Karty Gwarancyjnej, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy oraz pieczęć Sprzedawcy.
9. Podłączenie Produktu wymagającego fachowej instalacji do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej lub gazowej wymaga udziału osób posiadających niezbędne uprawnienia w tym zakresie.
10. Produkt powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), ubytkowania lub konserwacji Produktu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Gwaranta pod adresem e-mail: serwis@cci.com.pl. Jakiekolwiek
naprawy Produktu dokonane przez osoby inne niż Punkt Serwisowy powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń Produktu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja obsługi korzystania z Produktu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
b) uszkodzeń Produktu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
c) uszkodzeń Produktu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodna z instrukcja obsługi instalacja, w tym instalacja dokonana przez osoby nie posiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
d) uszkodzeń Produktu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
e) czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
f) uszkodzeń Produktu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
g) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Produktu dokonanych przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
h) w przypadku baterii usterek głowicy spowodowanych zanieczyszczeniami wody ( piasek, kamień kotłowy, rdza, inne). W celu uniknięcia takich uszkodzeń zaleca się zastosowanie zaworów kątowych z filtrem sitowym.
12. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji zostanie obciążony kosztami przyjazdu przedstawiciela Punktu Serwisowego.
13. Uprawnionemu z Gwarancji przysługuje prawo do wymiany Produktu na wolny od wad w następującym przypadku jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji zgłoszona zostanie wada objęta Gwarancją, która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z Produktu, a Punkt Serwisowy uzna naprawę wady za niemożliwą do wykonania.
14. Wymiany Produktu na wolny od wad dokonuje właściwy Punkt Serwisowy.
15. Prawo do wymiany Produktu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.
16. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
17. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów związanych z niniejsza Gwarancja jest sad powszechny we Wrocławiu.

Pobierz PDF karta gwarancyjna Schock